Medezeggenschapsraad


 Aan de Huve is een medezeggenschapsraad verbonden die bestaat uit een drietal leden namens het personeel en een drietal leden namens de ouders. Alle leden onderschrijven de identiteit en de doelstellingen van het Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De medezeggenschapsraad heeft daarover regelmatig overleg met het schoolbestuur. Deze bijeenkomsten kunnen door iedereen bijgewoond worden.

 

Over diverse onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht.

 

Onderwerpen waarover gesproken wordt zijn bijvoorbeeld:

·        kwaliteit van het onderwijs

·        te varen koers van de school

·        besteding van financiën op de school

·        opstellen van protocollen zoals b.v. een pestprotocol of een rugzakje

·        team samenstelling

·        buitenschoolse opvang – hoe te regelen?

·        wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

Mocht U meer informatie wensen of wilt U een onderwerp op de agenda zetten? Dat kan door contact op te nemen met een van de MR-leden of door een mail te versturen naar mr@dehuve.nl Documenten betreffende de MR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden van de MR

DSC 0864
 

Regelementen en plannen

- Huishoudelijk regelement
- Activiteitenplan
- Regelement MR
- Jaarverslag