OuderVerenging


 

Basisschool De Huve heeft een actieve OuderVereniging. U als ouder/verzorger bent automatisch lid van de vereniging vanaf het moment dat uw kind is ingeschreven op school.

De OuderVereniging is verantwoordelijk voor diverse activiteiten die binnen en buiten de school plaatsvinden. Zij heeft daarbij een proactieve houding ten aanzien de organisatie van activiteiten en de ondersteuning van de directie, de leraren en de Medezeggenschapsraad van De Huve.

De OuderVereniging bestaat uit een dagelijks bestuur (zie verder) en uit ouders van de kinderen, er zijn actieve leden, maar ook leden die wel mee helpen bij activiteiten maar liever geen verplichting willen aangaan om vergaderingen bij te wonen, zogenaamd niet actieve leden. Als OuderVereniging zijn wij het hele jaar door opzoek naar niet actieve leden.

Het doel van de OuderVereniging is primair het vertegenwoordigen van de belangen van de leerlingen en ouders, waarbij de nadruk ligt op plezier en enthousiasme tussen ouders, leerlingen en teamleden. De Ouder Vereniging houdt daarbij te allen tijde rekening met de identiteit van de school en het gevoerde beleid.

De OuderVereniging is statutair bij notariële acte vastgelegd en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente.

 

Het Bestuur

 

Het bestuur van de OuderVereniging bestaat uit ouders die de verschillende activiteiten per commissie coördineren. Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur(DB) gekozen. 

Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Zij zijn verantwoordelijk voor afhandeling van de dagelijkse bestuurlijke en financiële zaken, zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen voor de verslaglegging hiervan.

Naast de ouders zijn ook de leraren en de directie in een adviserende rol vertegenwoordigd bij de vergaderingen. Het volledige bestuur komt elke eerste maandag van de maand bijeen om de aankomende activiteiten te bespreken, de actuele zaken te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren.

.
 
De bestuursleden van OuderVereniging De Huve

Voorzitter:              Ivo Hogeveen
Penningmeester:  Firman Waidijk                            
Secretaris:              Maikel Kleinpenning
Lid:                           Marleen Hondebrink    
Lid:                           Patricia Dorgelo
Lid:                           Nick Rappa
Lid:                           Christine van Dijk-Veldhuizen
Lid:                           Nathalie Engberts-Hilberink
Lid:                           Fokelina van Aartsen
Lid:                           Gerlinde ten Kleij
Lid:                           Serge Pol

Lid namens Team:    Nathalie Hulst / Mirjam van de Wint


 
De vergaderingen van de OuderVereniging zijn voor de leden/ouders vrij te bezoeken. Indien u een agendapunt wilt inbrengen dat valt binnen de competentie van de OuderVereniging, verzoeken wij u het DB hierover een week voor vergadering te informeren. U kunt zich daarvoor richten tot de secretaris.

De taken van de OuderVereniging

·         beheer van de schoolbijdrage (d.w.z. ouderbijdrage)
·         mede organiseren van feest- en gedenkdagen
·         mede organiseren van allerlei activiteiten naast de pedagogische medewerkers,  die in het belang          zijn van de kinderen
·         gevraagd en ongevraagd  adviseren van andere geledingen
·         aanspreekpunt voor ouders
 

De commissies

Per activiteit is er een commissie ingesteld. De commissie bestaat uit enkele ouders en een of meerdere leerkrachten. Zij coördineren samen de activiteit. De commissieleden in het bestuur zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en het niet overschrijden van het vastgestelde budget. Zij maken bij de uitvoering vrijwel altijd gebruik van de netwerken van ouders die hen helpen. Door de regelmatige vergaderingen en via de vele informele contacten, worden knelpunten snel opgelost. Van bijna alle activiteiten is een draaiboek voorhanden of wordt dit gemaakt of bijgewerkt.
 

Algemene Ledenvergadering

Een keer per jaar wordt er een Informatieavond gehouden. Samen met de Medezeggenschap Raad en de Directie wordt een programma samengesteld. 
Onderdeel van de Informatieavond is de Algemene LedenVergadering van de OuderVereniging. 
Bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid van het voorgaande schooljaar. Er wordt een kascommissie samengesteld, de ouderbijdrage wordt vastgesteld en eventueel worden nieuwe commissieleden (her)benoemd en aftredende leden bedankt voor hun inspanningen. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering kunnen ouders zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur. Zo kunnen ze actief meedenken en meehelpen om alle activiteiten tot een succes te maken.
 

Inkomsten Oudervereniging

De OuderVereniging beheert de gelden van de schoolbijdrage. 
De schoolbijdrage wordt gebruikt  voor al die activiteiten die niet door de Rijksoverheid bekostigd worden. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de vele andere activiteiten 
Toelichting op de Commissies: 
Startdagcommissie
De Startdagcommissie organiseert een gezellige dag voor ouders, kinderen en belangstellenden. Zo kan iedereen weer wennen aan het nieuwe schooljaar en is er een ontspannen, informeel contact tussen ouders, kinderen en teamleden.
Sinterklaascommissie
De commissie organiseert alle activiteiten ten aanzien van dit oerhollandse kinderfeest. Sinterklaas komt al vroeg naar Nederland, maar voordien heeft de commissie al contact gehad met de Sint en zijn Pieten voor een bezoek aan De Huve.  Verder draagt de commissie zorg voor de aankleding van de school/
Kerstcommissie
De Kerstcommissie draagt zorg voor aankleding van de school en levert haar bijdrage aan de kerstviering en andere activiteiten rond het thema Kerst. 
Paascommissie
De Paascommissie draagt zorg voor aankleding van de school, de gezamenlijke Paaslunch, Paasbrood bakken en andere activiteiten rond het thema Pasen.
Schoolreiscommissie
Elk jaar gaan alle kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreisje; de leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op kamp. De schoolreiscommissie ondersteunt bij de voorbereiding en de begeleiding van het schoolreisje.
Laatste schooldag
Op de laatste dag van het schooljaar wordt er door de OuderVereniging een leuke verrassing activiteit gegeven.
Verder bedenken wij als OuderVereniging elk jaar een unieke activiteit, dit kan dus per jaar verschillen 
 
 

Tenslotte

Het is erg plezierig op De Huve voor uw kind en met een relatief geringe inzet kunt u er aan bijdragen om dat zo te houden. Daarom verwelkomen we u ook graag als lid van de OuderVereniging, ook zonder dat u direct een bestuursfunctie op zich neemt. Wij zoeken vaak hulpouders en als u eens wilt helpen, dan horen we het graag van u.
Mocht u vragen hebben of zich willen inzetten voor een activiteit, stuurt u dan even een berichtje naar ons e-mailadres:ov@dehuve.nl . Of spreekt u Fenny de Lange, een leraar of een van de ouders op het plein even aan. Zij zullen u met plezier een van de bestuursleden aanwijzen en wij staan u met plezier te woord!